Navigatie

Algemene voorwaarden particulieren

Algemene voorwaarden particulieren

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Your CAN bakery

Bedrijfsnaam: Your CAN bakery
Vestigingsadres:Kennemerlaan 169 A
                           1972 EM  IJmuiden

Telefoonnummer: 06-50215885
E-mailadres: info@yourcanbakery.nl
KvK-nummer: 64632156
Btw-identificatienr: NL190930044B01

­Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Your CAN bakery en klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.yourcanbakery.nl

3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Your CAN bakery gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Your CAN bakery niet. Dit geldt ook voor druk- en zetfouten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Your CAN bakery de prijs garandeert;
 • de manier waarop de klant, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 5 - De overeenkomst.

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals bv. verzekerde verzending of afhalen.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Your CAN bakery onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Your CAN bakery is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Your CAN bakery passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. De klant kan elektronisch betalen via IDEAL, waarbij passende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.
4. Your CAN bakery kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Your CAN bakery op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingrecht

1.Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet verder uitpakken tot het openen van de deksel van het blik, om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Na het openen van de deksel is de herroepingrecht niet meer van kracht. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Your CAN bakery retourneren, conform de door Your CAN bakery verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door Your CAN bakery. De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat Your CAN bakery het in ontvangst heeft genomen.
4. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u het herroepingsformulier invullen. Deze is te downloaden via www.yourcanbakery.nl

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Your CAN bakery dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • Your CAN bakery kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor zover voorzien in lid
  2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Your CAN bakery dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • a. die door Your CAN bakery tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
 • b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; denk hier aan gepersonaliseerde eetbare print
 • c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • d. die snel kunnen bederven of verouderen

Artikel 9 - De prijs.

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Your CAN bakery hanteert geen minimum bestelbedrag.
3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingsmateriaal en btw en exclusief verzendkosten.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Your CAN bakery staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Een door Your CAN bakery, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Your CAN bakery jegens Your CAN bakery kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Your CAN bakery zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Your CAN bakery geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Your CAN bakery het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Your CAN bakery, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

1. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Your CAN bakery berekende verzendkosten.
2. Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

 • a. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving.
 • b. door middel van vooruitbetaling middels IDEAL.

3.De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Your CAN bakery te melden.
4. In geval van wanbetaling van de klant heeft Your CAN bakery behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt de klant contact op met Your CAN bakery wat zowel telefonisch, schriftelijk als elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan de Algemene Voorwaarden vermeld.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen drie werkdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Your CAN bakery nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Your CAN bakery ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Your CAN bakery binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen Your CAN bakery en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 - Disclaimer

1. Aansprakelijkheid Your CAN bakery streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo actueel mogelijk te houden. Your CAN bakery aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief.

Aanbieding

Verkoop locatie

The Art of...Tea, Herbs & Spices

Verkoopt de Your CAN Bakery cadeauset bestaande uit:

One CAN bake Japansa Matcha taart

Two CAN bake Indian Chai taart

Four CAN bake Chocolade taart

Six CAN bake Vanille taart

Grote Houtstraat 153, 2011 SL Haarlem

http://www.the-art-of-tea-herbs-spices.nl/

Taart versiering

Lillilou verkoopt o.a. leuke taart versiering.

www.lillilou.nl

 

Zinderella

De versjes op de eetbare prints worden gemaakt door:

www.zinderella.nl

© 2016 - 2018 Your CAN bakery | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.